Automatiserad rekrytering

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg ReachMee Automatiserad rekrytering

Lägg mer tid på redan kvalificerade kandidater

Automatiserad rekrytering gör det möjligt att hantera större volymer av kandidater utan att försämra kandidatupplevelsen. Det gör att HR kan fokusera mer på människan och mindre på administrativt arbete, förkorta time-to-hire och samtidigt bli mer tids- och kostnadseffektiv i sitt rekryteringsarbete. Med ReachMees funktion för automatisering av rekryteringsprocessen ser ni till att kommunikation och återkoppling till kandidaterna säkerställs, oavsett hur många de är.

 

Vilka fördelar finns det med automatiserad rekrytering?

Säkra kommunikationen med kandidaterna

Att få feedback och information under hela rekryteringsprocessen har en stor påverkan på hur kandidater ser på er som potentiell arbetsgivare. Det har också visat sig kunna påverka deras relation till er som konsument. En avsaknad av återkoppling kan alltså leda till både färre ansökningar i framtida processer och färre kunder. Händelsestyrd kommunikation innebär att återkoppling till kandidater säkerställs och sker snabbare. Automatiserad rekrytering höjer kvaliteten, ökar tempo i rekryteringen och skapar en personligare dialog, trots komplexa rekryteringar.

Mindre administration, mer fokus på människan

Att träffa, och prata med kvalificerade kandidater är den del av rekryteringsprocessen som är viktigast, därför ska den inte behöva stressas igenom på grund av att för mycket tid gick åt till att plocka ut kvalificerade kandidater. Att automatisera rekryteringen på områden som  återkoppling och regeluppfyllnad frigör tid för HR som istället kan fokusera mer på intervjuer och själva mötet med kandidaten och mindre på administration.

Använd enkelt arbetspsykologiska tester för screening

Att händelsestyra processen innebär också att ni kan automatisera användandet av kandidattester i rekryteringen. Uppfyller en kandidat skallkraven och visat sig tillräckligt kvalificerad genom urvalsfrågorna skickas ett test ut automatiskt. Beroende på resultatet slussas kandidaten vidare i processen, eller får feedback på att det inte gick hela vägen denna gång. Automatisera tester direkt i systemet via våra integrationer till testleverantörer som vi samarbetar med: Cut-e, Assessio och Cubiks.

Minimera risken för diskriminering

Automatiserad rekrytering diskriminerar inte. Eftersom det är minimal mänsklig inblandning är kandidater anonyma och går vidare i processen baserat på kompetens. Du slipper därmed riskera att magkänslan styr när du kollar igenom CV för att avgöra om sökande är kvalificerade för tjänsten eller inte.

Hjälper dig att sortera mellan sökande

Inom retail är omsättningen på medarbetare många gånger lite högre än andra branscher och de flesta utannonserade tjänster får väldigt många ansökningar. Det innebär en hel del arbete för HR som manuellt ska sortera bort de som inte uppfyller skallkrav, se till att återkoppla till alla och samtidigt gallra fram guldkornen. Därför är det inte konstigt att allt fler företag med många rekryteringar börjar få upp ögonen för händelsestyrd rekrytering. Att till exempel rekrytera till olika tjänster i flera olika butiker blir lätt komplicerat när det dessutom kommer in väldigt många ansökningar för varje tjänst. När du automatiserar delar av rekryteringen blir det möjlighet för avdelningschefer och butiksföreståndare att själva sköta stora delar av processen, och låta systemet sköta kvalificering av kandidater. På så sätt lägger de bara tid på rätt jobbsökare. ReachMee är marknadsledande inom retail med ett effektivt stöd för en decentraliserad organisation med höga ansökningsvolymer. 

Kvalificera kandidaterna med urvalsfrågor

Kräver tjänsten körkort? Sätt upp skallkrav och refusera automatiskt kandidater som inte lever upp till minimikraven. Det är bättre både för dig som ansvarar för rekryteringen, och för kandidaterna som inom kort får status på sin ansökan. Du behöver inte lägga tid på okvalificerade kandidater, och sökande slipper väntar på återkoppling. Genom personaliserade meddelanden kan du även ge konkret feedback på varför de inte gått vidare i processen, till exempel för att de saknar körkort.

Säkerställ en bra kandidatupplevelse

Långa processer och bristfällig återkoppling skapar inte förutsättningar för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Att säkerställa en smidig och effektiv process är viktigt för att behålla de attraktivaste kandidaterna intresserade men också för att de som inte gick vidare i processen ska vilja söka igen. Det gör att ni kan skapa en databas att arbeta vidare på för framtida tjänster – med kandidater som är positivt inställda till er som arbetsplats och er rekryteringsprocess.

Också för dig som får få kvalificerade kandidater

När det är svårt att hitta kvalificerade kandidater är det extra viktigt att agera snabbt när en person med rätt kompetens dyker upp. Genom automatiska notifikationer får HR möjlighet att agera direkt och ge en snabb återkoppling till den kvalificerade kandidaten. Automatiserad rekrytering hjälper dig helt enkelt att agera snabbare.

Automatiserad rekrytering med ReachMee

Vi har utvecklat vår funktion för händelsestyrd och automatiserad rekrytering, som ett svar på de utmaningar vi har sett att företag och framförallt HR har ställts inför de senaste åren. Vi vill ge HR en funktion som speglar hur kandidater faktiskt beter sig idag. Automatisera enkelt stora delar av rekryteringsprocessen och sätt upp förinställda händelser som styr hur kandidaten flyttas vidare i processen baserat på dennes svar i så väl urvalsfrågor som färdighetstester. Du följer kandidaterna genom process-mapparna som visar var de befinner sig, och hur de har bedömts. På så vis blir dialogen med kandidaten både aktiv och personlig. Självklart berättar vi gärna mer om hur det fungerar och hur andra företag har lyckats med sin automatisering av rekryteringsprocesser.

Boka en demo

Varför automatisera rekryteringsprocessen?

På samma sätt som digitaliseringen har påverkat vårt sätt att arbeta och leva har den också förändrat hur kandidater idag hittar och söker jobb. För att anpassa sig, och inte hamna efter, arbetar många företag därför för att optimera och förenkla sina ansökningsprocesser så mycket som möjligt – dagens kandidater förväntar sig, i allt högre utsträckning, möjligheten att kunna ansöka via sin mobiltelefon och direkt med sin profil på LinkedIn. Fler ansökningar ger fler möjligheter att hitta den perfekta kandidaten, men det innebär också mycket administrativt arbete med bland annat återkoppling för att säkerställa en bra kommunikation med alla kandidater.

62% av tillfrågade HR- och rekryteringsspecialister uppger att volymkraven på att rekrytera ökar men bara 42% säger att det återspeglas i ökade resurser. När mer tid måste läggas på ökad administration som höga volymer av ansökningar lämnar det allt mindre tid över för själva mötet med kandidaten. Genom automatiserad rekrytering får ni möjlighet att vända på tidsåtgången. Istället för att lägga mest tid på det administrativa arbetet kan ni fokusera på att sätta rätt kandidater i centrum.

Boka en demo