Talentech Legal

Legal

Talentech Legal

Talentechs mål är att erbjuda branschledande lösningar med informationssäkerhet och GDPR-compliance som vår högsta prioritet. Det är också viktigt för oss att våra produkter är tillgängliga för alla.

Med Talentech som er leverantör av HR-lösningar kan ni därför vara säkra på att era personuppgifter och information är skyddade, att kraven för webbtillgänglighet uppfylls och att tillgången till data säkras genom hela medarbetarcykeln.

Våra åtaganden

Vi anser information och personuppgifter som viktiga och skyddsvärda tillgångar, som vi åtar oss att  säkra åt våra kunder. 

Vi har samlat våra viktigaste initiativ avseende informationssäkerhet och GDPR i vår informationssäkerhetspolicy. Du kan läsa den här.

Vi genomför årligen en säkerhetsrevision tillsammans med en extern revisionsbyrå, för att säkerställa att vi uppfyller våra förpliktelser. Du kan läsa den senaste rapporten här.

GDPR FAQ

Talentech prioriterar GDPR och skydd för personuppgifter i alla våra produkter. Läs vår guide till GDPR:

Vad är GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning om personuppgifter. GDPR ställer krav på organisationer och företag att skydda EU-medborgares personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierbar levande person. Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer är alltså dina personuppgifter. Det inkluderar också en bild eller video av dig, samt indirekt information som kan identifiera dig, såsom din IP-adress, din geografiska position och ditt användar-ID i en specifik databas eller system. Informationen kan vara tillgänglig i olika former - skriftligt, som grafik, i video eller siffror - och kan lagras på paper, servrar eller andra media. All information som kan användas för att identifiera dig, räknas som dina personuppgifter.  

Vad är behandling av personuppgifter?

GDPR reglerar när och hur personuppgifter får behandlas. Behandling innefattar en mängd olika åtgärder med personuppgifter, såsom: 

 • Insamling av personuppgifter, exempelvis när information om en kandidat samlas in i en rekryteringsprocess
 • Lagring av personuppgifter på en server eller i ett fysiskt arkiv 
 • Användning av personuppgifter, till exempel när ett företag använder kunders e-postadresser för att skicka ut ett nyhetsbrev
 • Delning av personuppgifter, såsom att lägga upp ett foto av en anställd på företagets hemsida 
 • Ändring av personuppgifter, exempelvis när en chef updaterar en anställds hemadress i en adresslista
 • Radering av personuppgifter, såsom när en kandidats ansökan till en tjänst raderas från ett rekryteringssystem
Vem gäller GDPR för?

Alla organisationer pch företag som behandlar personuppgifter tillhörande EU-medborgare måste leva upp till kraven i GDPR.

Vad är Talentechs roll i GDPR?

Talentech erbjuder HR-lösningar för hela medarbetarcykeln, från rekrytering till onboarding och utveckling av medarbetare. Våra kunder är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i våra lösningar, och Talentech är personuppgiftsbiträde. Det betyder att våra kunder beslutar om hur och när personuppgifter får behandlas, och vi följer våra kunders instruktioner för behandlingen, exempelvis gällande hur länge kandidaters ansökningar ska sparas i ett rekryteringssystem.

Vad är mina rättigheter enligt GDPR?

GDPR handlar om att ge individer rätten att besluta om sina egna personuppgifter. Därför innehåller GDPR följande grundläggande rättigheter: 

 • Du har rätt till information om att dina personuppgifter behandlas, och för vilka syften. Du har rätt att be om ett registerutdrag över dina personuppgifter, som visar all information som behandlas om dig hos ett specifikt företag eller organisation.
 • Du har rätt till rättelse, vilket garanterar att felaktiga personuppgifter om dig måste rättas.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, även kallad rätten att bli glömd, vilket innebär att du kan kräva att dina personuppgifter ska tas bort. Om du kräver det måste uppgifterna om dig raderas, såvida det inte är nödvändigt att fortsätta behandla dem för att uppnå en rättslig grund enligt GDPR.
 • Du har också rätt att begränsa behandlingen, vilket innebär att du kan kräva att endast de uppgifter som är nödvändiga för en viss rättslig grund får behandlas.
 • Dessutom har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt, till exempel för att överföra dem från ett företag till ett annat.
 • Slutligen har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel genom att neka direktmarknadsföring.
Har Talentech ett dataskyddsombud?

Ja, det har vi! Vårt dataskyddsombud är ansvarig för GDPR-efterlevnad inom Talentech och är vår kontaktperson för frågor rörande dataskydd och GDPR. Talentechs dataskyddsombud är vår Legal Director Malin Gustafsson, och du kan kontakta henne här.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om compliance eller säkerhet