Talent management och intern rörlighet för talanger

Talentech Kunskapsbanken Talent management och intern rörlighet för talanger

Tre fakta som är viktiga att känna till

 

Talent management omfattar processer för att administrera, hantera, utveckla och behålla era medarbetare. Det är dessa processer och initiativ som säkerställer att era medarbetare tillför så mycket värde som möjligt för verksamheten. 

Förutom att säkerställa efterlevnad och intern transparens genom central data- och dokumenthantering spelar Talent management en viktig roll för att främja de rätta processerna och verktygen för medarbetarutveckling och intern rörlighet.

Varför är intern rörlighet viktig?

Den interna rörligheten är mycket viktig, eftersom den ger dig och din verksamhet möjlighet att utnyttja medarbetares kompetens på ett optimalt sätt. Dessutom hjälper den dig att tillgodose medarbetares önskemål om möjligheter till utveckling och avancemang. Intern rörlighet innebär bland annat att du investerar i de befintliga medarbetarnas kompetensutveckling snarare än att rekrytera nya talanger, vilket är fördelaktigt både för dig och dina anställda!

Fakta nr 1 

Den interna rörligheten påverkar resultatet:

Att utveckla den befintliga personalens kompetenser kostar bara 1/6 så mycket som att rekrytera nya talanger 

Statistiken är talande. Om det kostar drygt 300 000 kronor att rekrytera en ny medarbetare kostar det i jämförelse 50 000 kronor att utveckla en befintlig medarbetares kompetenser. 

Ett system för Talent management som främjar goda processer för att identifiera, utveckla och mobilisera talanger är alltså lätt att motivera från en ekonomisk synpunkt.

Tips

Ett system för Talent management kommer att ge dig användbara och relevanta verktyg som kontinuerligt främjar talangutvecklingen och stödjer ditt aktiva arbete med intern talangmobilisering. 

Verktyg som hjälper dig att skapa effektiva processer kan till exempel vara:

  • Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
  • Rangordning, sökning och upprättande av kompetensmål
  • Kurser och certifieringar

 

Bonus-info:  
Hos de verksamheter som har den starkaste tillväxten är sannolikheten för framgångsrika processer för intern rörlighet dubbelt så stor.

 

Fakta nr 2

I de flesta verksamheter förstår man att Talent management och intern rörlighet är viktigt, men vet inte hur man ska agera.

76 % tror att intern rörlighet är viktigt, men bara 6 % tror att man mobiliserar talanger från en position till en annan på ett bra sätt.

Denna statistik illustrerar tydligt att man inom verksamheter är medveten om hur viktig talangernas interna rörlighet är ännu tydligare är att väldigt få verksamheter lyckas hålla den interna rörligheten på en nivå som de är nöjda med. 

För många verksamheter finns det alltså en enorm outnyttjad potential. Här gäller det att sänka kostnaderna och stärka verksamhetens Employer branding genom att ha utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet på agendan!

 

Tip

För att personalavdelningen och ledningen ska kunna överblicka och följa verksamhetens talanger är det viktigt att ha ett system som kan tillhandahålla nödvändiga insikter och stödja bra processer. För detta är det delvis verktygen ovan som gäller, men även verktyg som hjälper dig att identifiera, optimera och behålla kompetenta medarbetare behövs. Med ett system för Talent management som ger dig verktygen som du behöver för att strukturera personaldatabasen kan du verkligen nå resultat. De här båda verktygen kan hjälpa dig med detta: 

  • Successionsplanering
  • Talangmatris  

Med successionsplanering kan du kontinuerligt hitta och registrera talanger i din verksamhet, både på verksamhets- och avdelningsnivå. På så sätt kan du arbeta målinriktat med verksamhetens talanger och följa deras utveckling. 

Med en talangmatris kan enskilda medarbetare identifieras baserat på verksamhetens egna definitioner för till exempel prestation och uppträdande. Ett exempel kan vara förmågan att upptäcka medarbetare inom vissa utvecklingsområden.

Fakta nr 3

De största hindren för intern rörlighet är att verktyg och teknik saknas.

49 % tror att avsaknad av verktyg och processer för att identifiera och mobilisera talanger är bland de tre största hindren för talangernas interna rörlighet.   

 

För många verksamheter handlar det alltså om att verktyg, teknik och system som stöder talangernas interna rörlighet saknas. Samma 49 procent av de svarande angav faktiskt att de har ett fåtal eller inga verktyg som kan identifiera och mobilisera medarbetare för internt avancemang.
 

  

Tips 

Alla de hittills nämnda verktygen hjälper dig att identifiera, utveckla och i slutändan mobilisera dina medarbetare internt:

  • Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
  • Kompetenssökning, rangordning och målinriktning
  • Kurser och certifieringar
  • Successionsplanering
  • Talangmatris

Med ett bra system för Talent management kan du samla in, analysera och skapa användbara rapporter och exportera dina data. Informationspanelen ger dig en samlad och intuitiv översikt över alla talanger, samt möjlighet att zooma in genom att klicka på datapunkter. 

Denna översikt och de analytiska insikterna är av stort värde för personalavdelningen, enskilda chefer och ledningsteamet. Personalanalys är därmed en bidragande faktor till insikter i organisationens och medarbetarnas utveckling, vilket kan stödja ledningsteamets beslutsfattande. Faktum är att en undersökning visar att 77 % av ledningsteamen anser att personalanalys är högprioriterad.

 

Skulle du vilja veta mer om de tre viktigaste faktorerna inom Talent management? 

>>> Läs om tre viktiga Talent management-faktorer som du bör känna till

 

Upplev helheten

Skulle du vilja se hur olika Talent management-verktyg kan hjälpa din verksamhet att förbättra den interna rörligheten för talanger?

Då ska du kontakta oss här eller BOKA EN DEMO nu direkt >>>

Nästa steg

Är ni inte säkra på vilket system för talent management som är rätt för just er?

Testa vår kostnadsfria guide: Hur ni väljer rätt Talent Management-system för er verksamhet