Sekretesspolicy för irecommend

Talentech Sekretesspolicy för irecommend

1. Introduktion och innehåll 

Denna integritetspolicy beskriver hur Irecommend Sweden AB (“Irecommend” eller “vi”) behandlar personuppgifter om kandidater, kunder (befintliga och potentiella), och leverantörer. Irecommend Sweden AB erbjuder en unik automatiserad och digital lösning för tipsrekrytering som gör rekrytering billigare och mer effektiv (”Tjänsten”).

Irecommend är personuppgiftsansvarig för personuppgifter om kunder och leverantörer, som behandlar för att skapa och upprätthålla relationer och avtal med dessa intressenter.

Irecommend är personuppgiftsbiträde för personuppgifter om kandidater, och kunder som använder Tjänsten är personuppgiftsansvariga.

Definitionerna i denna integritetspolicy motsvarar definitionerna och termerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

“Personuppgift” inkluderar all information som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

“Behandling” av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, användning, lagring, överföring och radering av personuppgifter.

Irecommends företagsinformation:

Irecommend Sweden AB
Org. nr: 559100–5128
Adress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm, Sverige
Irecommend är en del av Talentech Group.

 

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Kunder

Potentiella kunder

Irecommend samlar in personuppgifter från potentiella kunder från offentliga källor, från besök, delning och/eller registrering av information på vår webbplats samt genom rekommendationer från personer i vårt nätverk. De personuppgifter som behandlas inkluderar ditt namn och dina kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och/eller telefonnummer, samt din titel och arbetsgivare och/eller organisation. Vi behandlar dessa personuppgifter för att informera dig om, erbjuda och marknadsföra Irecommend och Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår tjänst.

Irecommend behandlar personuppgifter om potentiella kunder i upp till tre (3) år efter den senaste interaktionen med den potentiella kunden.

Kunder

Irecommend samlar in personuppgifter från kunder, inklusive ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och/eller telefonnummer, din titel och arbetsgivare och/eller organisation, samt eventuella personuppgifter som ingår i eller behövs för att upprätta kundavtalet. Vi behandlar dessa personuppgifter för att leverera Tjänsten i enlighet med kundavtalet och för att informera dig om, erbjuda och marknadsföra Irecommend och Tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är att fullgöra kundavtalet, samt vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår tjänst.

För användare i Tjänsten behandlar vi namn och e-postadress som obligatorisk information och bild som frivillig, samt inloggningsinformation såsom datum och tid för inloggning,  lösenord och IP-adress.

Irecommend behandlar kunders personuppgifter under avtalets löptid och upp till ett (1) år därefter. Användardata behandlas tills användaren tas bort från Tjänsten.

2.2 Leverantörer

Irecommend samlar in personuppgifter från leverantörer, inklusive ditt namn och dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och/eller telefonnummer, din titel och arbetsgivare och/eller organisation, samt eventuella personuppgifter som ingår i eller behövs för att upprätta leverantörsavtalet. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra leverantörsavtalet.

Irecommend behandlar leverantörers personuppgifter under leverantörsavtalets löptid och upp till ett (1) år därefter.

2.3 Kandidater

Vilka är kandidater?

Kandidater är personer som har rekommenderats för en roll eller ett företag via Tjänsten. Det företag som får rekommendationen är personuppgiftsansvarig för kandidaternas personuppgifter, och har ingått ett kundavtal och ett personuppgiftsbiträdesavtal med Irecommend avseende användningen av Tjänsten och behandlingen av personuppgifter.

Behandling av kandidaters personuppgifter

Irecommend samlar in personuppgifter om kandidater som tillhandahålls av dig direkt eller av någon i ditt nätverk som har rekommenderat dig för en roll eller till ett företag. De personuppgifter som behandlas inkluderar ditt namn och dina kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och/eller telefonnummer, samt en bild av dig.

När du rekommenderas av någon i ditt nätverk får du information om rekommendationen via e-post och/eller sms. Informationen innehåller namnet på den person som har rekommenderat dig, såvida han eller hon inte har valt att vara anonym, och den roll eller det företag du har rekommenderats till. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att rekrytera kandidater.

Om du är intresserad av den roll eller företag du har rekommenderats till, följer du länken i e-postmeddelandet och/eller sms:et och samtycker till att Irecommend behandlar dina personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter därefter är ditt uttryckliga samtycke, och dina personuppgifter lagras i tjugofyra (24) månader, varefter de raderas.

Om du inte är intresserad av den roll eller företag du har rekommenderats till, eller om du inte svarar på e-postmeddelandet/sms, lagras dina personuppgifter i sextio (60) dagar, varefter de raderas. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att rekrytera kandidater till lediga tjänster.

2.4 Åtkomst till personuppgifter

Kunder som har mottagit rekommendationer om kandidater kommer att få åtkomst till kandidaternas personuppgifter.

Irecommends personal har åtkomst till personuppgifter om potentiella kunder, befintliga kunder, leverantörer och kandidater för att ge support, utveckla Tjänsten, rätta fel eller incidenter, samt för att upprätthålla kund- och leverantörsrelationer. Irecommends åtkomst till personuppgifterna baseras på principen om minsta privilegium, och tilldelas endast roller inom Irecommend där det finns ett uttryckligt och nödvändigt syfte med åtkomsten. Åtkomst kan också ges till andra nödvändiga roller inom Talentech-gruppen.

2.5 Cookies

När du besöker vår webbplats för första gången kommer du att få möjlighet att samtycka till att cookies lagras. Om du samtycker lagrar vi cookies på din enhet för att förbättra din användarupplevelse, anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla sociala mediefunktioner samt analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners för sociala medier, reklam och analys.

Du har rätt att neka lagringen av cookies, eller att begränsa användningen till nödvändiga cookies.

 

3. Informationssäkerhet

Irecommend implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring och obehörigt avslöjande eller åtkomst.

 

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till alla personuppgifter som Irecommend behandlar om dig. Du kan begära att få ett registerutdrag över de personuppgifter vi har sparat om dig genom att kontakta oss på legal@talentech.com

4.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

4.3 Rätt till radering

Du har rätt att när som helst begära radering av dina personuppgifter. Om vi inte är skyldiga enligt lag eller avtal att behålla personuppgifterna, kommer Irecommend att radera dina personuppgifter. Om vi inte kan göra det kommer vi att informera dig om orsakerna till det, och vilka personuppgifter som kommer att behållas.

4.4 Rätt till begränsning av behandlingen

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa behandlingar eller till vissa kategorier av personuppgifter.

4.5 Rätt att invända mot behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse.

I de fall dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen, och behandlingen ska då upphöra.

4.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter vi har sparat om dig på ett strukturerat sätt, för att du ska kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Alternativt, om det är tekniskt möjligt, har du rätt att begära att vi överför personuppgifterna direkt till sådan annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag har du när som helst rätt att lämna in ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet

 

5. Kontakt

Denna integritetspolicy kan uppdateras. Om det görs större ändringar i policyn kommer du att meddelas det via e-post.  

Om du har några frågor om denna policy, vänligen kontakta oss på legal@talentech.com.


Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om Talentechs behandling av personuppgifter kan du kontakta oss.