Rekruttering i offentlig sektor

Talentech Kunskapsbank Rekruttering i offentlig sektor

Jobber du med rekruttering i offentlig sektor? Da vet du at du må forholde deg til en rekke regler og krav. Talentechs rekrutteringsløsning hjelper deg å etterleve alle krav - fra behovsanalyse til arkivering.

Arbeidsgivers styringsrett

I både offentlig og privat sektor har arbeidsgiver rett til å ansette den kompetansen vedkommende mener virksomheten trenger. Dette kalles arbeidsgivers styringsrett.

Utlysning av stilling i det offentlige

I offentlig sektor må det tydelig fremkomme i stillingsutlysningen hvilke krav og kvalifikasjoner man vektlegger ved den enkelte ansettelse. Kun da kan man vurdere søknadene på lik linje og ta en beslutning basert på kvalifikasjoner.

Les mer om utlysning av stilling i det offentlige her.

Kvalifikasjonsprinsippet

Kvalifikasjonsprinsippet går ut på at den som er best kvalifisert skal få jobben, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Kvalifikasjonsprisnippet er nå lovfestet i Statsansatteloven § 3 og ytterligere beskrevet i Statens personalhåndbok.

Les mer om kvalifikasjonsprinsippet her.

Utvelgelse og forbigåelse ved ansettelse

Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at kvalifikasjoner veier tyngst ved utvelgelsen av kandidater for videre prosess og til slutt en ansettelse. En søker kan for eksempel ikke bli nektet stillingen fordi vedkommende er «overkvalifisert».

For å sikre at den best kvalifiserte personen blir tilbudt den ledige stillingen, og at søkere ikke opplever å bli forbigått, er det viktig å gjøre en grundig jobb med kartlegging av søkerne. Talentechs rekrutteringsverktøy gir deg god oversikt over søkernes kvalifikasjoner og gjør det enkelt for deg å velge ut de best kvalifiserte søkerne.

Les mer om forbigåelse ved ansettelse her.

Offentlig søkerliste

Så snart søknadsfristen for en utlyst stilling er gått ut, skal det utarbeides en søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted.. Listen skal være tilgjengelig for offentligheten. Dette gjelder kun for stillinger i det offentlige – både i kommune, fylkeskommune og staten. Begrunnelsen er at det skal være mulig for alle å se at den best kvalifiserte søkeren blir ansatt.

En søker kan be om å bli unntatt i søkerlisten fra den offentlige søkerlisten, men det er ikke noe søker kan kreve. Om man får innvilget å fjerne opplysninger er en vurdering av stillingens karakter og hvilken rolle i offentligheten søkeren har i dag. Antall søkere og kjønn skal alltid oppgis. (Kilde: www.lovdata.no/offentleglova)

Utlyser du stillinger via Talentechs rekrutteringsløsning, får du automatisk en ferdig søkerliste du kan sende til de som etterspør dette i tillegg til at du alltid har kontroll på hvem som har bedt seg unntatt fra søkerlisten.

Les mer om offentlig søkerliste her.

Arkivering, offentlig søkerliste, rapportering og statistikk

Når man utlyser stillinger i offentlig sektor, er det noen krav man må følge. Blant annet må man arkivere annonser, søknadene og lage offentlige søkerlister. I tillegg er det krav til at man kan vise til statistikk over hvem som har søkt og at den best kvalifiserte har fått stillingen.

Talentech kan integrere en rekke verktøy og løsninger for arkivering og rapportering. I tillegg får du automatisk mye god statistikk som du kan gjenbruke ved senere utlysninger. Du kan for eksempel finne ut hvor lang tid ansettelsesprosessen tar for ulike typer stillinger og hvilke publiseringskanaler som gir de beste søkerne. Dette er nyttig informasjon som bidrar til effektive ansettelsesprosesser.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.