Utlysning av stilling i det offentlige

Utlysning av stilling i det offentlige

Talentech Kunskapsbank Utlysning av stilling i det offentlige

Alle ledige stillinger i det offentlige skal i utgangspunktet utlyses eksternt. Det gjelder både for kommunale stillinger, så vel som statlige stillinger, men med litt ulikt regelverk til grunn.

Statlige, kommunale og private stillinger

Ledige stillinger i statlig sektor må i alle tilfeller utlyses eksternt, slik at relevante kandidater som ønsker det kan søke stillingen. Ansettelser i staten omfattes av statsansatteloven som sier at «Ledig stilling eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller tariffavtale.» Det vil si at dersom en ledig stilling skal besettes, må stillingen utlyses, slik at alle som ønsker kan søke.

I kommunal sektor er det ikke et krav til ekstern utlysning av ledige stillinger på samme måte, men gjennom det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet fastslås det at den best kvalifiserte søkeren skal få tilbudet om den ledige stillingen. For at kvalifikasjonsprinsippet skal være ivaretatt, må stillingen i de fleste tilfeller utlyses eksternt.

Privat sektor derimot omfattes ikke av kvalifikasjonsprinsippet og står helt fritt til å utlyse stillinger og gjøre ansettelser. Skal du ansette i privat sektor kan du dermed velge å la være å utlyse en ledig stilling og heller kontakte relevante kandidater direkte.

Unntak fra regelverket

Samtidig som ledige stillinger i det offentlige i all hovedsak må utlyses eksternt, finnes det en rekke unntak fra kravet. Det gjelder blant annet om stillingen kun skal besettes for mindre enn seks måneder.
Andre faktorer som om stillingens omfang og nivå og om det er behov for rask ansettelse kan gjøre at krav om ekstern utlysning kan fravikes. Jo høyere stillingsnivået er, jo strengere krav er det også til ekstern utlysning. Ved omorganisering og nedbemanning gjelder egne regler.

Intern utlysning

I følge Arbeidsmiljøloven § 14 skal alle ansatte, både i offentlige og private virksomheter, få informasjon om at en stilling er blitt ledig, og derfor er alltid intern utlysning påkrevd. Utlysningen kan foregå på ulike måter, som ved mail til alle ansatte eller en beskjed på intranett.

Stillingsbeskrivelsen og kanaler for utlysning

Skal du utlyse en stilling i offentlig sektor, må du sørge for at det kommer tydelig frem hva slags krav og kvalifikasjoner man vektlegger ved ansettelsen. Kun da kan man vurdere søknadene på lik linje og sørge for at man overholder kvalifikasjonsprinsippet ved senere utvelgelse. Du velger selv hvilke kanaler stillingen skal utlyses i, men du må sikre at søkere med riktige kvalifikasjoner har mulighet til å finne ut at relevante stillinger er ledige. Både offentlige og private virksomheter plikter etter Arbeidsmarkedsloven å utlyse sine stillinger på NAV. Dette kaldes arbeidsgivers meldeplikt. I praksis er dette noe som bare det offentlige normalt etterlever fullt ut.

Talentech har store mengder data fra tusenvis av rekrutteringsprosesser for ulike stillinger og bransjer. Denne innsikten kan du bruke for å kartlegge hvilke kanaler og budskap du bør gå ut med for å sikre at du mottar kvalifiserte søknader.

Rekrutteringsløsningen fra Talentech støtter deg i ansettelsesprosessen fra behovsanalyse, utforming av stillingsannonser med kravprofil til publisering av stillingsannonsen i forskjellige kanaler, både gjennom portaler som Finn.no og sosiale medier.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.