Talentech Legal

Säkerhet och GDPR i ReachMee

Talentech Legal Säkerhet och GDPR i ReachMee

Personuppgiftsbiträdesavtal

Datalagring inom EU/EES

Kandidaternas rättigheter

Informationssäkerhet

ISO-certifierad datalagring

Webbtillgänglighet

Data Processing Agreement

Personuppgiftsbiträdesavtal

Talentech ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra kunder. På så vis säkrar vi som leverantör att vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, och att vi skyddar våra kunders data.

Datalagring inom EU/EES

Vårt viktigaste åtagande är att följa GDPR. Därför säkrar vi att alla personuppgifter lagras på servrar inom EU/EES, och att personuppgifterna inte överförs till eller är tillgängliga från tredjeland, det vill säga länder utanför EU/EES. 

Map-of-all-office-locations

Kandidaternas rättigheter

GDPR handlar om att säkra individers rätt till sina personuppgifter, och därför innehåller GDPR följande grundläggande rättigheter:

  • Du har rätt till information om att dina personuppgifter behandlas, och för vilka syften. Du har rätt att be om ett registerutdrag över dina personuppgifter, som visar all information som behandlas om dig hos ett specifikt företag eller organisation.
  • Du har rätt till rättelse, vilket garanterar att felaktiga personuppgifter om dig måste rättas.

 

  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, även kallad rätten att bli glömd, vilket innebär att du kan kräva att dina personuppgifter ska tas bort. Om du kräver det måste uppgifterna om dig raderas, såvida det inte är nödvändigt att fortsätta behandla dem för att uppnå en rättslig grund enligt GDPR.
  • Du har rätt att begränsa behandlingen, vilket innebär att du kan kräva att endast de uppgifter som är nödvändiga för en viss rättslig grund får behandlas.

 

  • Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt, till exempel för att överföra dem från ett företag till ett annat.
  • Slutligen har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel genom att neka direktmarknadsföring.
Information Security

Informationssäkerhet

Talentechs mål är att erbjuda säkra, stabila och pålitliga produkter till våra kunder. Vi säkrar därför att vi har implementerat de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda våra kunders data.

Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar tekniska lösningar, såsom kryptering av data, och organisatoriska, såsom att tillgång till information och personuppgifter bara ges till de anställda som behöver tillgången i sin roll.

ISO-certifierad datalagring

For att erbjuda branschledande, säkra och skalbara lösningar, lagrar Talentech våra HR-lösningar endast hos ISO 27001-, 14001- och 9001-certifierade datacenterleverantörer. Leverantörerna uppfyller Talentechs krav för fysisk, teknisk och organisatorisk säkerhet och skydd för information och personuppgifter. 

Alla servrar är placerade inom EU/EES, vilket säkrar att all information och personuppgifter behandlas inom detta område. 

Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att offentlig sektors hemsidor, appar, verktyg och teknologi måste vara utvecklad och designad för att kunna användas av alla - inklusive personer med hörsel- eller synnedsättningar, kognitiva begränsningar eller andra funktionsvarianter.

Talentech åtar sig att följa standarden för webbtillgänglighet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA.

Dataskyddsombud

För att säkra att vi följer GDPR och nationell dataskyddslagstiftning, har Talentech utsetts ett dataskyddsombud. 

Vårt dataskyddsombud är ansvarigt för GDPR-efterlevnad inom Talentech och är vår kontaktperson för frågor rörande dataskydd och GDPR.

Talentechs dataskyddsombud är vår Legal Director Malin Gustafsson, och du kan kontakta henne här.

Vill du veta mer om ReachMee?