Talent Manager

Speak Up

Speak Up - for sikker håndtering av varslere  

Speak Up-funksjonen i Weekli er en sikker rapporteringskanal, der identiteten til varslere blir behandlet konfidensielt og gir HR mulighet til å iverksette tiltak.

Varslere kan direkte via en chat kommunisere med HR eller et annet organ i virksomheten som mottar varsler. Alt er selvfølgelig helt anonymisert.

”EU-direktivet stiller nye krav til HR-funksjonen og virksomheten, som må være forberedt til både å motta og undersøke denne typen varsler”

Helene Odevall
Product Manager
Weekli

Vår funksjon oppfyller dermed lovkravet som trer i kraft i desember:

Etter arbeidsmiljøloven skal virksomheter med minst fem ansatte ha rutiner for intern varsling. Rutinene skal sikre de ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold og skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere. Loven stiller høye krav til virksomheter og deres HR-avdelinger, ettersom man må være rustet til å både motta og undersøke varslinger, samt å håndtere dem konfidensielt med riktig kompetanse.

I tillegg til gjeldende norsk rett, har EU vedtatt et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Direktivet stiller nye krav til varsling, og er under vurdering i Arbeids- og sosialdepartementet, før dette senere blir en del av gjeldende norsk rett. I EU-land trer direktivet i kraft i desember 2021.

 

SE HVORDAN SPEAK UP FUNGERER

Er du klar for å ta neste steg? Kontakt oss i dag!

Bestill en demo