Brukerforeningens vedtekter

Brukerforeningens vedtekter

(vedtatt på Brukerforum 07.05.2015)

Talentech Kunder Webcruiter Brukerforening Brukerforeningens vedtekter

1. Formål

Brukerforeningen skal:

 • arbeide for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere av Webcruiter
 • arbeide for utveksling av informasjon mellom brukere og Talentech AS
 • påvirke den videre utvikling av Webcruiter

2. Medlemmer av brukerforeningen

Alle virksomheter som bruker Webcruiter tas opp som medlem av
brukerforeningen.

3. Økonomi

Utgifter til reise og opphold ved møtedeltakelse betales i utgangspunktet av den enkelte organisasjon. Innenfor en årlig ramme fastsatt av Talentech AS, dekker Talentech AS styremedlemmene i brukerforeningens reiseutgifter i forbindelse med styremøter, basert på reiseregning. Reiser for styremedlemmene skal foretas på billigste hensiktsmessige reisemåte. I forbindelse med brukerforum hvor det også avholdes styremøte samtidig, dekker Talentech kun overnatting for eventuelt behov for ekstra tilslutningsdøgn. Kostnadsdekning forutsetter at styremedlemmene følger bestillingsrutiner fastsatt av Talentech. Talentech dekker også matservering på styremøter i Talentechs regi.

4. Styrets arbeid

Brukerforeningens aktiviteter ledes av styret. Styret skal innenfor disse vedtekter arbeide for å fremme medlemmenes interesser. Styremedlemmene oppfordres til å dele informasjon og forankre synspunkter i relevante nettverk.

Styret har spesielt ansvar for å:

 • påse at foreningens formål følges
 • planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen
 • gi innspill til videreutvikling av Webcruiter
 • foreslå prioritering av tiltak innen Talentech AS’ utviklingsplaner
 • videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene
 • forberede Brukerforum sammen med Talentech AS

Styret avholder minimum tre møter per år. Talentech AS kaller inn til styremøte etter avtale med leder. Fra styremøter skal det føres referat. Talentech AS ivaretar sekretærfunksjonen for styret.

Styret er beslutningsdyktig hvis minimum halvparten av medlemmene møter. Ved avstemming avgjøres saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

5. Styret

Styret består av:

 • leder
 • seks styremedlemmer
 • ett varamedlem
 • to personer til valgkomité

Varamedlem innkalles til styremøtene ved behov. Styret konstituerer selv ett av de faste styremedlemmene som nestleder.

Alle valg gjøres normalt for to år av gangen, men bør ordnes slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

Lederen er foreningens offisielle representant. Er lederen forhindret skal nestleder tre inn i lederens sted. For øvrig fordeles arbeidsoppgaver blant styrets medlemmer etter styrets egen bestemmelse.

Styremedlemmer må være ansatt i en virksomhet som er bruker av Webcruiter.

6. Årsmøte

Årsmøtet avholdes i forbindelse med brukerforum, og skal inneholde:

 • informasjon om styrets arbeid i perioden
 • valg av styremedlemmer i henhold til punkt 5
 • eventuelle vedtektsendringer

Ved avstemming avgjøres saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

7. Annet

Brukerforeningen skal ikke ta del i enkeltmedlemmers tvister med Talentech AS.