5 grunde til at arbejde målrettet med kompetencestyring

Arbejder du optimalt med dine medarbejderes kompetencer? 

Virksomhedens vigtigste aktiver er dens medarbejdere og de kompetencer, de besidder - hver især og tilsammen.

For at være og forblive konkurrencedygtig er det derfor også helt afgørende, at virksomheden hele tiden sikrer, at de har de rette kompetencer ift. branche, marked og kerneområder.

Det er herkompetencestyring kommer ind i billedet.  

For virksomheder, der arbejder effektivt med kompetencestyring, er der en række forhold, som oftest går igen: 

  • Der arbejdes typisk med klart definerede kompetencesæt, så det er klart, hvad virksomheden, afdelingerne og medarbejderne skal kunne for at nå i mål  
  • Der opsættes og arbejdes således også med kompetencemål på både virksomheds- og jobtitelniveau, så der holdes fokus på udvikling og fremdrift 
  • Der er mulighed for at rangere og forventningsafstemme kompetencer mellem leder og medarbejder, så begge parter ved, hvad der arbejdes henimod og hvorfor 
  • Det er gjort nemt og enkelt at fremsøge og identificere både eksisterende og manglende kompetencer mv., så det er nemmere at kortlægge, allokere, udvikle og ansætte de rette kompetencer. 
  • Der er mulighed for at trække GAP analyser* over kompetencer og de tilhørende mål, så kompetenceudviklingen målrettes optimalt 

*En GAP analyse viser forskellen mellem de eksisterende kompetencer og mål og de ønskede kompetencer og mål. 

 

Konsekvenserne ved ikke at arbejde med kompetencestyring kan imidlertid være store og kostelige. Det skal vi dykke mere ned i i det følgende, hvor vi ser på 5 af de mest kritiske årsager til at arbejde med kompetencestyring.   

 

1) Du understøtter virksomhedens målopnåelse  

For mange virksomheder kan det være en udfordring at sikre, at de rette kompetencer er tilgængelige, og at de styrkes og oparbejdes løbende i overensstemmelse med strategier og mål. Det kan skyldes, at der ikke arbejdes struktureret og strømlinet med kompetencestyring, hvormed HR og ledere nemt kan miste overblikket over, hvilke kompetencer der er, hvor de er, hvad niveauet er, og om der er kompetence-gaps, personafhængigheder m.m. Samlet set bliver det tilsvarende svært at gennemskue, hvordan virksomhedens kompetencer reelt set performer, og om de understøtter strategier og mål optimalt. Det kan i værste fald gøre din virksomhed mere sårbar og mindre konkurrencedygtig.   

Derfor er det en god ide at have de rette værktøjer og processer for kompetencestyring i din virksomhed. Med de rette værktøjer til kompetencestyring kan du arbejde målrettet med kompetencer og mål på virksomhedsniveau såvel som titelniveau, hvilket giver dig langt bedre forudsætninger for at sikre, at ledere og medarbejdere arbejder hen imod og understøtter virksomhedens mål. På den måde kan du bedre planlægge, administrere og styre virksomhedens kompetencer i overensstemmelse med virksomhedens mål.   

2) Du sikrer forventningsafstemning mellem leder og medarbejder 

I forlængelse af ovenstående er forventningsafstemning også en væsentlig faktor for at arbejde professionelt med kompetencestyring. Når du arbejder målrettet med kompetencestyring, vil du nemlig i højere grad kunne sikre, at der er klar forventningsafstemning mellem leder og medarbejder. Med de rette værktøjer til kompetencestyring vil du nemlig kunne sammenholde lederes og medarbejderes opfattelse af egne kompetencer og dermed se eventuelle gaps og potentielle udviklingsområder. Det betyder også, at du i højere grad kan sikre, at dine medarbejdere har eller får de fornødne kompetencer til den stilling, de besidder, og at de således når i mål med de opgaver, som de er ansat til at løse. Det er ligeledes med til at minimere misforståelser og fejl, da der fra begge sider opnås klarhed om kompetencekrav, udviklingsbehov og -mål, som følges op på løbende.

Forventningsafstemning er en af de gængse benspændere for både ledere og medarbejdere, når det kommer til medarbejderperformance. Manglende forventningsafstemning kan f.eks. nemt føre til, at unikke og potentielle kompetencer ikke udvikles eller udnyttes optimalt, går til spilde eller forlader virksomheden.  

Derfor er det en god ide at arbejde målrettet med kompetencestyring, så der mellem leder og medarbejder forventningsafstemmes løbende og i overensstemmelse med virksomhedens, afdelingens og medarbejderens mål.      

3) Du sikrer og målretter de interne udviklingsmuligheder  

For rigtig mange medarbejdere er udviklingsmuligheder ofte en af de mest fremtrædende motivationer og i mange tilfælde også et krav fra medarbejdernes side.

Men for mange virksomheder og ledere er det dog ikke altid nemt over tid at bevare overblikket over de enkelte medarbejderes kompetencesæt, præstation og potentiale. Derfor kan det være tilsvarende svært at sikre, at nøglemedarbejdere og talenter får tilstrækkelig plads til at udvikle sig og udfolde sig i virksomheden. Det kan i værste fald betyde, at dine dygtigste medarbejdere mistrives og i sidste ende søger andre steder hen. Omvendt kan det for ledere også være svært at spotte underperformere og medarbejdere, som præsterer dårligt og ikke har potentiale i virksomheden.  

Derfor er det en god ide at sikre de rette værktøjer til at arbejde med kompetencestyring.

Når du arbejder målrettet med kompetencestyring, kan du både holde fokus på og tilbyde motiverende udviklingsmuligheder i virksomheden. Du vil som leder få de bedste forudsætninger for løbende at vurdere kompetencer, præstationer og potentiale blandt dine medarbejdere. Det giver dig mulighed for bedre at kunne spotte og planlægge medarbejderudvikling og forfremmelser samt sikre, at dine medarbejderes kompetencer udnyttes optimalt.     

4) Du kan undgå dyre fejlrekrutteringer 

Når din virksomhed ansætter nye medarbejdere, er der en enormt afgørende opgave i at afdække og nedfælde de nødvendige kompetencer, der kræves for at kunne løse de opgaver, som et givent job omfatter. Det kan for mange virksomheder være en udfordring. 

Ofte bliver der hverken brugt tilstrækkelig tid eller ressourcer på at kortlægge og konkretisere de helt præcise kompetencer, der kræves for en specifik jobprofil. Det kan blandt andet skyldes, at man ikke har de rette værktøjer hertil. Det kan resultere i dyre fejlrekrutteringer, som koster på bundlinjen.  

Derfor er det også en god ide at arbejde med kompetencestyring. Når du arbejder målrettet med kompetencestyring, får du nemlig et godt overblik over kompetencer. Du får mulighed for at søge på specifikke kompetencer, og du kan således bedre afdække, hvilke kompetencer der er brug for hos en ny medarbejder.  

Når du har de rette værktøjer til kompetencestyring, kan du således sikre, at der er: 

  • Klart definerede kompetencesæt for jeres stillinger 
  • Kompetencemål på både virksomheds- og jobniveau 
  • Mulighed for at rangere kompetencer på en skala 
  • God søgefunktionalitet til identifikation af manglende kompetencer mv. 
  • Mulighed for at trække GAP-analyser over kompetencer og de tilhørende mål. 

 

Et HR-system med funktionalitet til kompetencestyring kan altså have stor betydning for din virksomheds evne til at rekruttere de rette profiler og således minimere fejlrekrutteringer.

5) Du kan forbedre bundlinjen 

I forlængelse af ovenstående punkter kan din virksomheds talent management indsats, herunder kompetencestyring, også have afgørende betydning for din 

virksomheds profitabilitet. En analyse, foretaget af Boston Consulting Group, peger på, at der er store forskelle i både revenue growth og profit margin hos virksomheder der hhv. arbejder og ikke arbejder med talent management: 


 


Opsummering

Det er derfor ikke uden grund, at virksomheder investerer i HR-systemer, som kan hjælpe med at kortlægge og styre talent og kompetencer internt i virksomheden. 

Med de rette kompetencer på de rette poster ud igennem virksomheden kan du mere effektivt nå i mål med virksomhedens strategier og mål for vækst og samlet profitabilitet. Her er det afgørende, at ledere og medarbejdere forventningsafstemmer, så der er klarhed over krav, udvikling og mål for kompetencer. Når du samtidig har værktøjer til løbende at vurdere og planlægge den interne udvikling samt udviklingsmuligheder, vil du bedre kunne fastholde medarbejdere og øge den samlede værdi af dine medarbejdere. Med et godt overblik over kompetencer og eventuelle kompetence-gaps, vil du også bedre kunne kortlægge eventuelle behov for nye kompetencer og undgå dyre fejlrekrutteringer.

Alt sammen faktorer, som kan påvirke bundlinjen positivt. 

 

Næste skridt

Vil du også gerne sikre, at din virksomhed får de helt rette værktøjer til kompetencestyring og talent management? Og er du ikke helt sikker på, hvordan du finder frem til, hvad der er optimalt for din virksomhed?  

 

Så hent vores gratis guide: Sådan vælger du det rette Talent Management System til din virksomhed.