Et rekrutteringssystem man kan stole på 

Formålet med Statens eRekruttering er at lette det administrative arbejde og bidrage til høj kvalitet i rekrutteringen – lige fra indrykkelse af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet.

I 2013 modtog Statens eRekruttering, det fæl­lesstatslige rekrutteringssystem, imponerende 4.682 jobopslag, der resulterede i 135.655 job­ansøgninger til 120 institutioner i staten. Tallene vidner om, at det er utrolig vigtigt at have et drifts­sikkert og velfungerende e-rekrutteringssystem.

Statens eRekruttering, et digitalt fællesstatsligt rekrutteringssystem der bygger på systemet Talent Recruiter by Talentech, blev introduceret i sta­ten i 2009 og løbende er flere offentlige instituti­oner kommet til – i dag er 120 af de i alt ca. 180 institutioner, der hører under staten, brugere af systemet.

Der er stor interesse for e-rekruttering i staten. Det skyldes grundlæggende en antagelse om, at det gør rekrutteringsprocessen mere strømlinet, så der opstår færre fejl og spares arbejdstid. Et digitalt system giver desuden mulighed for, at un­derstøtte anvendelse af ”god praksis” processer samt forbedre regeloverholdelsen på tværs af sta­ten.

Talentech synonymt med statens e-rekruttering

Aftalen om tilrådighedsstillelse af Statens eRe­kruttering er indgået mellem Talentech og Mo­derniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen står for den overordnede kontrakthåndtering, mens statens øvrige institutioner har mulighed for at benytte systemet.

Det er ligeledes Modernise­ringsstyrelsen, der har forestået den overordnede konfigurering og opsætning af systemet. Statens eRekruttering beskrives dog som et fleksibelt standardsystem, og de enkelte institutioner op­fordres til og vejledes i at anvende mulighederne for tilpasning.

Derudover kan de institutioner, der anvender løsningen foreslå ændringer eller udvik­ling af funktionalitet til gavn for alle institutioner.

Moderniseringsstyrelsen forsøger hele tiden at afveje behovet for, at systemet overordnet set er et standardsystem, men at det samtidig så vidt muligt tilgodeser kravene fra de enkelte instituti­oner.

Brugerforum skaber øget tilfredshed

Vi skal hele tiden sikre os, at statens medarbejde­re har de mest gunstige betingelser i forhold til sy­stemet. Nye institutioner skal komme godt i gang, mens eksisterende brugere skal have viden om de seneste opdateringer. For sidstnævntes vedkom­mende afholder vi i samarbejde med HR Manager løbende såkaldte ’brugerfora’. Der er stor inte­resse for arbejdet med Statens eRekruttering, og det er med til at sikre, at de respektive institutio­ner i staten også gør brug af de features, der findes i systemet – i sidste ende til gavn for dem, der sø­ger job i staten.”

Niels-Christian Aaen Hegelund

Kontraktansvarlig, Moderniseringsstyrelsen

Vil du også have fuldt udbytte af din HR-platform?
Hør mere om vores integrerede platform i dag! 

Book en demo